составен од дела на Полигрозд автори (додадено март 2019)