15 години од атентатот врз претседателот Киро Глигоров – мистерија или настан ад акта

15 Years Since the Assassination of President Kiro Gligoroff

Book Cover: 15 години од атентатот врз претседателот Киро Глигоров - мистерија или настан ад акта
Part of the Форумот за безбедност series:
  • 15 години од атентатот врз претседателот Киро Глигоров - мистерија или настан ад акта
Editions:PDF
ISBN: ISBN 978-608-65471-0-3
Pages: 108

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Excerpt:

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ КОН ПУБЛИКАЦИЈАТА ОД НАУЧНОСТРУЧНАТА ДЕБАТА „15 ГОДИНИ ОД АТЕНТАТОТ ВРЗ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ КИРО ГЛИГОРОВ - МИСТЕРИЈА ИЛИ НАСТАН
АД АКТА“

На 30 септември 2010 година за прв пат во научната историја на Република Македонија се одржа научно-стручна дебата за едно од најголемите нерасветлени политички злосторства сторени во нашата држава и Балканот.

READ MORE

Имено, во организација на Форумот за безбедност и Здружението на ветерани од одбраната и безбедноста на Република Македонија (ЗВОБРМ), во Домот на АРМ, во Скопје, се одржа научностручната дебата „15 години од атентатот врз претседателот Киро Глигоров – мистерија или настан ад акта”.

Поттикнати од историското, политичкото и безбедносното значење, кое за Република Македонија, го имаше атентатот врз претседателот Глигоров, автохтоно развивме идеја дека и покрај тоа што ова политичко злосторство е се уште службено нерасветлено, сепак постои научна и особено општествена оправданост од обид за научно осветлување на неговата етиологија и феноменологија. Соочувајќи се со овие научно неповолни услови на официјален информациски дефицит за ова политичко кривично дело, цврсто донесовме одлука дека е потребно актуелизирање на оваа се уште „жива” мистерија. И така започна целокупниот научно-истражувачки и организациски ангажман за реализација на нашата идеја.

COLLAPSE

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

323.285-052 Глигоров, К. „1995“ (062)

ПЕТНАЕСЕТ
15 години од атентатот врз претседателот Киро Глигоров: мистерија
или настан ад акта; (Скопје, 30 септември 2012 година); научно-стручна дебата. - Скопје: Форум за безбедност; Здружение на
ветерани од одбраната и безбедноста на Република Македонија, 2012. - 108 стр.; 23 см
Фусноти кон текстот. - Содржини: Прилози

ISBN 978-608-65471-0-3 (Форум за безбедност)
ISBN 978-9989-57-864-9 (Здружение на ветерани од одбраната и
безбедноста на Република Македонија)

1. Гл. ств. насл.
а) Глигоров, Киро (1917-2012) - Атентати - 1995 - Собири
COBISS.MK-ID 92171530

 

 

Наша препорака за книги: