Категорија: 🌍 ГЕОПОЛ ИЗВЕШТАЈ

Геопол претставува Оддел за истражување, набљудување и известување на геополитичките состојби и геостратешките одлуки на Македонија, на нејзините соседни државни центри, на оние географски простори кои природно и традиционално се предмет на нашиот интерес и на големите држави кои имаат влијание во Македонија и нашиот Полуостров, согледани кроз македонскиот историско-политички светоглед.