Категорија: ГЛАГОЛИЦА

Read More

ⰋⰄⰋⰑⰕⰅⰔ Ⰻ ⰒⰑⰎⰋⰕⰅⰔ

ⱀⱁⰳⱆ ⱍⰵⱄⱅⱁ ⰲⱁ ⱄⰵⰽⱁⰺⰴⱀⰵⰲⱀⰻⱁⱅ ⰳⱁⰲⱁⱃ ⰳⰻ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⱆⰲⰰⰿⰵ ⱅⰵⱃⰿⰻⱀⰻⱅⰵ ⰽⰰⰽⱁ «Ⰻⰴⰻⱁⱅ», «Ⰻⰴⰻⱁⱅⱄⰽⱁ» ⰻⰾⰻ «Ⰻⰴⰻⱁⱅⰻⰸⰰⰿ», ⰲⱁ ⱁⰱⰻⰴ ⰴⰰ ⱀⰰⰲⱃⰵⰴⰻⰿⰵ ⱀⰵⰽⱁⰳⱁ ⰽⱁⰳⰰ ⱄⰿⰵ ⰲⱁ ⰾⱆⱅ ⰴⰻⰺⰰⰾⱁⰳ ⰻ ⱄⱆⰴⰻⱃ ⱄⱁ ⱀⰵⰽⱁⰳⱁ, ⰻⰾⰻ ⱂⰰⰽ ⰽⱁⰳⰰ ⱄⰰⰽⰰⰿⰵ ⰸⰰ ⱀⰵⰽⱁⰳⱁ ⰴⰰ ⱂⱁⰺⰰⱄⱀⰻⰿⰵ ⰴⰵⰽⰰ ⱄⱁ ⱅⱁⰺ ⰻ ⱅⱁⰺ ⱀⰵⱎⱅⱁ ⱀⰵ ⰵ ⰲⱁ ⱃⰵⰴ. Ⱍⰵⱄⱅⰰⱅⰰ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⰰ ⱀⰵ ⱄⰵⰽⱁⰳⰰⱎ, ⰴⱆⱃⰻ ⰻ ⱂⱁⰲⰵⰽⰵ ⱃⰵⱄⱁⱁⰴⰲⰵⱅⱀⱁ ⱄⱁⰴⰵⰺⱄⱅⰲⱆⰲⰰ ⱄⱁ ⱁⱀⰰ ⱎⱅⱁ ⰾⱆⰼⰵⱅⱁ ⱄⰰⰽⰰⰰⱅ ⰴⰰ ⰳⱁ ⱂⱁⰺⰰⱄⱀⰰⱅ ⱄⱁ ⱅⱁⰺ ⱅⰵⱃⰿⰻⱀ, ⰽⱁⰳⰰ ⰳⱁ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⱆⰲⰰⰰⱅ, ⱁⰴⱀⱁⱄⱀⱁ ⰻⰿⰰⰰⱅ ⱀⰵⰽⱁⰺⰰ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱄⱁⱄⰵⰿ ⱀⰵⱅⱁⱍⱀⰰ ⰸⰰⰿⱁⱄⰾⰰ ⰸⰰ ⱅⱁⰰ ⱎⱅⱁ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⱁⰲⱁⰺ ⱂⱁⰻⰿ ⰻ ⰸⰱⱁⱃ. Ⱁⰲⱁⰺ ⱂⱁⰻⰾ ⱂⱁⱅⰵⰽⱀⱆⰲⰰ ⱁⰴ Ⰻⰴⰻⱁⱄ, Ⰻⰴⰻⱁⱅⰰ ⰻ ⱅⱁⰺ ⱍⰻⱄⱅⱁ ⱁⰸⱀⰰⱍⱆⰲⰰ ⱂⱃⰻⰲⰰⱅⱀⱁ ⰾⰻⱌⰵ ⰻⰾⰻ ⱀⰵⱍⰻⰺⰰ ⱂⱃⰻⰲⰰⱅⱀⰰ ⱁⰴⱀⱁⱄⱀⱁ ⰾⰻⱍⱀⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰ, ⱄⱁ ⱎⱅⱁ ⰻⱄⱅⰻⱁⱅ ⱀⰰⱄⱅⰰⱀⱆⰲⰰ ⰸⰰ ⱁⱀⰻⰵ ⰾⱆⰼⰵ ⰽⱁⰻ ⱄⰵ ⰻⰳⱀⱁⱃⰰⱀⱅⱀⰻ ⰻ ⱀⰵ ⰳⰻ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄⰻⱃⰰⰰⱅ ⰲⱁ ⱁⱂⱎⱅⰻⱅⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻ ⰻⰾⰻ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻ ⱁⰴ ⱁⱂⱎⱅ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄ, ⱄⱅⰻⰽⱀⱁ ⱁⱂⱃⰵⰴⰵⰾⱆⰲⰰⰺⰽⰻ ⱄⰵ ⰲⱁ ⱄⰲⱁⰺⱁⱅ ⰶⰻⰲⱁⱅ ⱄⰰⰿⱁ ⰸⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻⱅⰵ ⱁⰴ ⰾⰻⱍⰵⱀ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄ. Ⰴⰵⱀⰵⱄ ⰾⱆⰼⰵⱅⱁ ⱁⰲⱁⰺ ⰸⰱⱁⱃ ⰳⱁ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⱆⰲⰰⰰⱅ ⰸⰰ ⰴⰰ ⱁⰸⱀⰰⱍⰰⱅ ⱀⰵⰽⱁⰻ ⰾⱆⰼⰵ ⰴⰵⰽⰰ ⱅⰻⰵ ⰿⰵⱀⱅⰰⰾⱀⱁ ⱄⰵ ⱀⰵⰴⱁⱃⰰⱄⱀⰰⱅⰻ ⰻⰾⰻ ⰿⰵⱀⱅⰰⰾⱀⱁ ⰸⰰⱁⱄⱅⰰⱀⰰⱅⰻ, ⱎⱅⱁ ⰲⱁ ⱄⰾⱆⱍⰰⰺⱁⱅ ⱄⱁ ⱂⱁⱍⰻⱄⱅⱁⱅⱁ ⰸⱀⰰⱍⰵⱀⰺⰵ ⱀⰰ ⰸⰱⱁⱃⱁⱅ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⰵ ⱀⰵⰽⱁⰺ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⰿⰵⱀⱅⰰⰾⱀⱁ ⰸⰰⱁⱄⱅⰰⱀⰰⱅ ⰻ ⱄⱁ ⰻⱀⱅⰵⰾⰵⰽⱅⱆⰰⰾⱀⰻⱁⱅ ⱃⰰⰸⰲⱁⰺ ⰴⰰ ⰵ ⱀⰰ ⰸⰰⰴⱁⰲⱁⰾⰻⱅⰵⰾⱀⱁ ⱀⰻⰲⱁ, ⱀⱁ ⱄⰵⱂⰰⰽ ⰴⰰ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⰾⰻⱍⱀⱁⱄⱅ ⱄⱁ ⱄⱅⱃⱁⰳⱁ ⱁⱂⱃⰵⰴⰵⰾⰵⱀⰻ ⱄⱅⰰⰲⱁⰲⰻ ⰸⰰ ⱄⱁⱂⱄⱅⰲⰵⱀⰻⱁⱅ ⰾⰻⱍⰵⱀ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄ, ⰻⰳⱀⱁⱃⰻⱃⰰⰺⰽⰻ ⰳⱁ ⱁⱀⱁⰺ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⰵⱀⰻⱁⱅ. Ⰲⱂⱃⱁⱍⰵⰿ ⱅⰻⰵ ⰾⱆⰼⰵ ⰴⰵⱀⰵⱄ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰⰰⱅ ⰿⱀⱁⰸⰻⱀⱄⱅⰲⱁ ⰲⱁ ⱄⱂⱁⱃⰵⰴⰱⰰ ⱄⱁ ⱁⱀⰻⰵ ⰽⱁⰻ ⱃⰰⰸⰿⰻⱄⰾⱆⰲⰰⰰⱅ ⰻ ⱄⰵ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄⰻⱃⰰⰰⱅ ⰸⰰ ⱁⱂⱎⱅⱁⱅⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ.