ⰋⰄⰋⰑⰕⰅⰔ Ⰻ ⰒⰑⰎⰋⰕⰅⰔ

ⱀⱁⰳⱆ ⱍⰵⱄⱅⱁ ⰲⱁ ⱄⰵⰽⱁⰺⰴⱀⰵⰲⱀⰻⱁⱅ ⰳⱁⰲⱁⱃ ⰳⰻ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⱆⰲⰰⰿⰵ ⱅⰵⱃⰿⰻⱀⰻⱅⰵ ⰽⰰⰽⱁ «Ⰻⰴⰻⱁⱅ», «Ⰻⰴⰻⱁⱅⱄⰽⱁ» ⰻⰾⰻ «Ⰻⰴⰻⱁⱅⰻⰸⰰⰿ», ⰲⱁ ⱁⰱⰻⰴ ⰴⰰ ⱀⰰⰲⱃⰵⰴⰻⰿⰵ ⱀⰵⰽⱁⰳⱁ ⰽⱁⰳⰰ ⱄⰿⰵ ⰲⱁ ⰾⱆⱅ ⰴⰻⰺⰰⰾⱁⰳ ⰻ ⱄⱆⰴⰻⱃ ⱄⱁ ⱀⰵⰽⱁⰳⱁ, ⰻⰾⰻ ⱂⰰⰽ ⰽⱁⰳⰰ ⱄⰰⰽⰰⰿⰵ ⰸⰰ ⱀⰵⰽⱁⰳⱁ ⰴⰰ ⱂⱁⰺⰰⱄⱀⰻⰿⰵ ⰴⰵⰽⰰ ⱄⱁ ⱅⱁⰺ ⰻ ⱅⱁⰺ ⱀⰵⱎⱅⱁ ⱀⰵ ⰵ ⰲⱁ ⱃⰵⰴ. Ⱍⰵⱄⱅⰰⱅⰰ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⰰ ⱀⰵ ⱄⰵⰽⱁⰳⰰⱎ, ⰴⱆⱃⰻ ⰻ ⱂⱁⰲⰵⰽⰵ ⱃⰵⱄⱁⱁⰴⰲⰵⱅⱀⱁ ⱄⱁⰴⰵⰺⱄⱅⰲⱆⰲⰰ ⱄⱁ ⱁⱀⰰ ⱎⱅⱁ ⰾⱆⰼⰵⱅⱁ ⱄⰰⰽⰰⰰⱅ ⰴⰰ ⰳⱁ ⱂⱁⰺⰰⱄⱀⰰⱅ ⱄⱁ ⱅⱁⰺ ⱅⰵⱃⰿⰻⱀ, ⰽⱁⰳⰰ ⰳⱁ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⱆⰲⰰⰰⱅ, ⱁⰴⱀⱁⱄⱀⱁ ⰻⰿⰰⰰⱅ ⱀⰵⰽⱁⰺⰰ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱄⱁⱄⰵⰿ ⱀⰵⱅⱁⱍⱀⰰ ⰸⰰⰿⱁⱄⰾⰰ ⰸⰰ ⱅⱁⰰ ⱎⱅⱁ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⱁⰲⱁⰺ ⱂⱁⰻⰿ ⰻ ⰸⰱⱁⱃ. Ⱁⰲⱁⰺ ⱂⱁⰻⰾ ⱂⱁⱅⰵⰽⱀⱆⰲⰰ ⱁⰴ Ⰻⰴⰻⱁⱄ, Ⰻⰴⰻⱁⱅⰰ ⰻ ⱅⱁⰺ ⱍⰻⱄⱅⱁ ⱁⰸⱀⰰⱍⱆⰲⰰ ⱂⱃⰻⰲⰰⱅⱀⱁ ⰾⰻⱌⰵ ⰻⰾⰻ ⱀⰵⱍⰻⰺⰰ ⱂⱃⰻⰲⰰⱅⱀⰰ ⱁⰴⱀⱁⱄⱀⱁ ⰾⰻⱍⱀⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰ, ⱄⱁ ⱎⱅⱁ ⰻⱄⱅⰻⱁⱅ ⱀⰰⱄⱅⰰⱀⱆⰲⰰ ⰸⰰ ⱁⱀⰻⰵ ⰾⱆⰼⰵ ⰽⱁⰻ ⱄⰵ ⰻⰳⱀⱁⱃⰰⱀⱅⱀⰻ ⰻ ⱀⰵ ⰳⰻ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄⰻⱃⰰⰰⱅ ⰲⱁ ⱁⱂⱎⱅⰻⱅⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻ ⰻⰾⰻ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻ ⱁⰴ ⱁⱂⱎⱅ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄ, ⱄⱅⰻⰽⱀⱁ ⱁⱂⱃⰵⰴⰵⰾⱆⰲⰰⰺⰽⰻ ⱄⰵ ⰲⱁ ⱄⰲⱁⰺⱁⱅ ⰶⰻⰲⱁⱅ ⱄⰰⰿⱁ ⰸⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻⱅⰵ ⱁⰴ ⰾⰻⱍⰵⱀ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄ. Ⰴⰵⱀⰵⱄ ⰾⱆⰼⰵⱅⱁ ⱁⰲⱁⰺ ⰸⰱⱁⱃ ⰳⱁ ⱆⱂⱁⱅⱃⰵⰱⱆⰲⰰⰰⱅ ⰸⰰ ⰴⰰ ⱁⰸⱀⰰⱍⰰⱅ ⱀⰵⰽⱁⰻ ⰾⱆⰼⰵ ⰴⰵⰽⰰ ⱅⰻⰵ ⰿⰵⱀⱅⰰⰾⱀⱁ ⱄⰵ ⱀⰵⰴⱁⱃⰰⱄⱀⰰⱅⰻ ⰻⰾⰻ ⰿⰵⱀⱅⰰⰾⱀⱁ ⰸⰰⱁⱄⱅⰰⱀⰰⱅⰻ, ⱎⱅⱁ ⰲⱁ ⱄⰾⱆⱍⰰⰺⱁⱅ ⱄⱁ ⱂⱁⱍⰻⱄⱅⱁⱅⱁ ⰸⱀⰰⱍⰵⱀⰺⰵ ⱀⰰ ⰸⰱⱁⱃⱁⱅ ⰿⱁⰶⱀⱁ ⰵ ⱀⰵⰽⱁⰺ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⰿⰵⱀⱅⰰⰾⱀⱁ ⰸⰰⱁⱄⱅⰰⱀⰰⱅ ⰻ ⱄⱁ ⰻⱀⱅⰵⰾⰵⰽⱅⱆⰰⰾⱀⰻⱁⱅ ⱃⰰⰸⰲⱁⰺ ⰴⰰ ⰵ ⱀⰰ ⰸⰰⰴⱁⰲⱁⰾⰻⱅⰵⰾⱀⱁ ⱀⰻⰲⱁ, ⱀⱁ ⱄⰵⱂⰰⰽ ⰴⰰ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⰾⰻⱍⱀⱁⱄⱅ ⱄⱁ ⱄⱅⱃⱁⰳⱁ ⱁⱂⱃⰵⰴⰵⰾⰵⱀⰻ ⱄⱅⰰⰲⱁⰲⰻ ⰸⰰ ⱄⱁⱂⱄⱅⰲⰵⱀⰻⱁⱅ ⰾⰻⱍⰵⱀ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄ, ⰻⰳⱀⱁⱃⰻⱃⰰⰺⰽⰻ ⰳⱁ ⱁⱀⱁⰺ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⰵⱀⰻⱁⱅ. Ⰲⱂⱃⱁⱍⰵⰿ ⱅⰻⰵ ⰾⱆⰼⰵ ⰴⰵⱀⰵⱄ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰⰰⱅ ⰿⱀⱁⰸⰻⱀⱄⱅⰲⱁ ⰲⱁ ⱄⱂⱁⱃⰵⰴⰱⰰ ⱄⱁ ⱁⱀⰻⰵ ⰽⱁⰻ ⱃⰰⰸⰿⰻⱄⰾⱆⰲⰰⰰⱅ ⰻ ⱄⰵ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄⰻⱃⰰⰰⱅ ⰸⰰ ⱁⱂⱎⱅⱁⱅⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ.

Ⰸⰰ ⰴⰰ ⱄⱅⰰⱀⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⱃⰰ ⱄⰾⰻⰽⰰⱅⰰ ⰸⰰ ⰽⱁⰵ ⰿⱀⱁⰸⰻⱀⱄⱅⰲⱁ ⱀⰰ ⰾⱆⰼⰵ ⱄⰵ ⱁⰴⱀⰵⱄⱆⰲⰰ, ⱂⱁⰴⱁⰱⱃⱁ ⰽⰵ ⱃⰰⰸⰱⰵⱃⰵⰿⰵ ⰴⱁⰽⱁⰾⰽⱆ ⰳⱁ ⰲⰻⰴⰻⰿⰵ ⰺⰰⱄⱀⱁⱅⱁ ⱅⱁⰾⰽⱆⰲⰰⱀⰺⰵ ⱀⰰ ⱃⱆⱄⰽⰻⱁⱅ ⱄⱁⰲⱃⰵⰿⰵⱀ ⱇⰻⰾⱁⰸⱁⱇ Ⰰⰾⰵⰽⱄⰰⱀⰴⰰⱃ Ⰴⱆⰳⰻⱀ ⱀⰰ ⱁⰲⱁⰺ ⱂⱁⰻⰿ ⰴⰵⰽⰰ: «Ⰻⰴⰻⱁⱅⱁⱅ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⱁⱀⱁⰺ ⰲⰻⰴ ⱀⰰ ⰾⰻⱍⱀⱁⱄⱅ ⰽⱁⰺⰰ ⱂⱁⱄⰵⰴⱆⰲⰰ ⱄⰰⰿⱁ ⰵⰴⱀⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰ – ⱂⱃⰻⰲⰰⱅⱀⰰⱅⰰ ⱄⱁⱂⱄⱅⰲⰵⱀⱁⱄⱅ».

Ⱂⱁⰾⰻⱅⰵⱄⱁⱅ ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱁⰻⰿ ⱂⰰⰽ ⱁⰸⱀⰰⱍⱆⰲⰰ ⰾⰻⱍⱀⱁⱄⱅ ⰽⱁⰺⰰ ⱄⰵ ⰻⱀⱅⰵⱃⰵⱄⰻⱃⰰ, ⰻ ⱄⰵ ⰲⰽⰾⱆⱍⱆⰲⰰ ⰲⱁ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⰵⱀⰻⱅⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻ, ⱁⰴⱀⱁⱄⱀⱁ ⱄⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱀⱁ ⱁⰴ ⱁⰿⰻⱄⰻⰲⱀⱁⱅⱁ ⰻⰾⰻ ⱂⰰⱄⰻⰲⱀⱁⱅⱁ ⰴⰵⰾⱆⰲⰰⱀⰺⰵ ⱀⰰ ⰻⰴⰻⱁⱅⰵⱄⱁⱅ ⰲⱁ ⱁⱂⱎⱅⰻⱅⰵ ⰻⰾⰻ ⰺⰰⰲⱀⰻⱅⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⰻ, ⱅⱆⰽⱆ ⰾⰻⱍⱀⱁⱄⱅ ⰰⰽⱅⰻⰲⱀⱁ ⰲⰽⰾⱆⱍⰵⱀⰰ ⰲⱁ ⰻⱄⱅⰻⱅⰵ. Ⱁⰲⱁⰺ ⱂⱁⰻⰿ ⰴⱁⰰⰼⰰ ⱁⰴ Ⱂⱁⰾⰻⱅⰵⰻⰰ, ⰽⱁⱃⰵⱀ ⱀⰰ ⰸⰱⱁⱃⱁⱅ ⰽⱁⰺ ⱂⰰⰽ ⰴⱁⰰⰼⰰ ⱁⰴ Ⱂⱁⰾⱆⱄ+ⱅⱈⰵⱁⱄ ⰻⰾⰻ ⰿⱀⱁⰳⱆ/ⱂⰾⱆⱄ («ⰱⱁⰳⱁⰲⰻ»)ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰰⱃⰻ/ⰲⰾⰰⰴⰵⱅⰵⰾⰻ ⰲⱁ ⰵⰴⱀⱁ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⱁ, ⰻⱀⰴⰻⱃⰵⰽⱅⱀⱁ ⱄⱁ ⱅⱁⰰ ⱁⰸⱀⰰⱍⱆⰲⰰⰺⰽⰻ ⰻ ⰸⰰ ⱅⰻⱂ ⱀⰰ ⱆⱃⰵⰴⱆⰲⰰⱀⰺⰵ ⰽⰰⰽⱁ ⰴⰵⰿⱁⰽⱃⰰⱅⰻⰺⰰ ⰻⰾⰻ ⰴⰵⰿⱁⰽⱃⰰⱅⱄⰽⱁ. Ⱄⰵⰽⰰⰽⱁ ⰴⰵⰽⰰ ⱂⱃⰵⰽⱆⰿⰵⱃⱀⰰⱅⰰ ⱂⱁⰾⰻⱅⰻⰸⰰⰸⰻⰺⰰ ⱀⰰ ⰳⱃⰰⰼⰰⱀⰻⱅⰵ ⱁⰴⱀⱁⱄⱀⱁ ⰴⱃⰶⰰⰲⰺⰰⱀⰻⱅⰵ, ⰽⰰⰴⰵ ⱎⱅⱁ ⰻ ⰴⰵⱅⰵ ⱄⱁ ⱆⱎⱅⰵ ⱀⰵⱂⱁⰾⱀⰻ ⰳⱃⰰⰼⰰⱀⱄⰽⰻ/ⰴⱃⰶⰰⰲⰺⰰⱀⱄⰽⰻ ⱂⱃⰰⰲⰰ ⰸⱀⰰⰵ ⰻⰾⰻ ⰿⰻⱄⰾⰻ ⰴⰵⰽⰰ ⰸⱀⰰⰵ ⰸⰰ ⱄⱁⱄⱆⱁⰺⰱⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⱂⱁⰾⰻⱅⰻⰽⰰⱅⰰ ⰰ ⰲⱁ ⱄⱆⱎⱅⰻⱀⰰ ⱀⰵⰿⰰ ⰿⱁⰶⱀⱁⱄⱅ ⰴⰰ ⰴⰵⰾⱆⰲⰰ, ⰻⱄⱅⱁ ⰽⰰⰽⱁ ⰻ ⱂⱃⰵⰽⱆⰿⰵⱃⱀⰰⱅⰰ ⰰⱂⱁⰾⰻⱅⰻⰸⰰⱌⰻⰺⰰ, ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰⰰⱅ ⱂⱁⰺⰰⰲⰻ ⰽⱁⰻ ⱎⱅⰵⱅⰰⱅ ⰲⱁ ⱂⱃⰻⰾⰻⰽⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⱃⰰⰸⰲⱁⰺⱁⱅ ⱀⰰ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⱁⱅⱁ ⰲⱁ ⱌⰵⰾⰻⱀⰰ, ⰰ ⱂⱃⰵⰽⱆ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⱁⱅⱁ ⰻ ⱀⰰ ⱃⰰⰸⰲⱁⰺⱁⱅ ⱀⰰ ⱄⰰⰿⰻⱁⱅ ⰳⱃⰰⰼⰰⱀⰻⱀ ⰽⰰⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⰽⰰ ⱁⰴ ⱀⰵⰳⱁ.

Ⰳⰰⰱⱃⰻⰵⰾ Ⱁⰾⰿⱁⱀⰴ, ⰰⰲⱅⱁⱃⱁⱅ ⱀⰰ ⰴⰵⰾⱁⱅⱁ «Ⱅⱈⰵ Ⱌⰻⰲⰻⰽ Ⰽⱆⰾⱅⱆⱃⰵ», ⰻⰸⱀⰵⱄⱆⰲⰰ ⰴⱁⰱⱃⰻ ⰸⰰⰽⰾⱆⱍⱁⱌⰻ ⰲⱁ ⰲⱃⱄⰽⰰ ⱄⱁ ⱂⱃⱁⰱⰾⰵⰿⰰⱅⰻⰽⰰⱅⰰ ⰽⱁⰺⰰ ⱂⱃⱁⰻⰸⰾⰵⰳⱆⰲⰰ ⱁⰴ ⰻⰴⰻⱁⱅⰵⱄⱁⱅ ⰲⱁ ⱂⱁⱀⱁⰲⰻⱅⰵ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⰵⱀⰻ ⱂⱃⱁⰾⱁⰽⱁ. Ⱁⰴⱀⱁⱄⱀⱁ ⰴⰵⰽⰰ ⱂⱁⱄⱅⱁⰺⰰⱅ ⱅⱃⱁ ⰿⱁⰶⱀⰻ ⱅⰻⱂⰰ ⱀⰰ ⰺⰰⰲⱀⰻ ⰿⰻⱄⰾⰵⱀⰺⰰ ⰻ ⰴⰵⰾⱆⰲⰰⱀⰺⰰ ⰻ ⱅⱁⰰ ⱀⰰ ⰺⰰⰲⱀⱁⱄⱅ (ⰳⱃⰰⰼⰰⱀⱄⱅⰲⱁ) ⰽⱁⰺⰰ ⱀⰵ ⰵ ⰸⰰⱂⱁⰸⱀⰰⰵⱀⰰ ⱄⱁ ⱂⱃⱁⰱⰾⰵⰿⱁⱅ (ⰽⱁⰺ ⱂⱁⱄⱅⱁⰻ ⰲⱁ ⱁⰴⱃⰵⰴⰵⱀⱁ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⱁ) ⰻⰾⰻ ⰰⱂⱄⱁⰾⱆⱅⰵⱀ ⰻⰴⰻⱁⱅⰻⰸⰰⰿ; ⰺⰰⰲⱀⱁⱄⱅ ⰽⱁⰺⰰ ⰵ ⰸⰰⱂⱁⰸⱀⰰⰵⱀⰰ ⱄⱁ ⱂⱃⱁⰱⰾⰵⰿⰻⱅⰵ ⰲⱁ ⱁⱂⱎⱅⰵⱄⱅⰲⱁⱅⱁ, ⱀⱁ ⰻⱄⱅⰰⱅⰰ ⱅⰰⰰ ⰺⰰⰲⱀⱁⱄⱅ ⱀⰵ ⰿⰻⱄⰾⰻ ⰴⰵⰽⰰ ⱅⱃⰵⰱⰰ ⰴⰻⱃⰵⰽⱅⱀⱁ ⰴⰰ ⱄⰵ ⰲⰿⰵⱎⱆⰲⰰ ⰲⱁ ⱀⰻⰲⱀⱁⱅⱁ ⱃⰵⱎⰰⰲⰰⱀⰺⰵ; ⰻ ⰺⰰⰲⱀⱁⱄⱅ ⰽⱁⰺⰰ ⰳⰻ ⰸⰰⱂⱁⰸⱀⰰⰾⰰ ⱂⱃⱁⰱⰾⰵⰿⰻⱅⰵ ⰻ ⱁⰴ ⰽⱁⰺⰰ ⰳⱃⰰⰼⰰⱀⰻⱅⰵ ⱄⰿⰵⱅⰰⰰⱅ ⰴⰵⰽⰰ ⱅⱃⰵⰱⰰ ⰴⰻⱃⰵⰽⱅⱀⱁ ⰴⰰ ⱄⰵ ⰲⰿⰵⱎⱆⰲⰰⰰⱅ ⰲⱁ ⱀⰻⰲⱀⱁⱅⱁ ⱃⰵⱎⰰⰲⰰⱀⰺⰵ. Ⱂⱁⱄⰾⰵⰴⱀⰻⱁⱅ ⱅⰻⱂ ⱀⰰ ⰺⰰⰲⱀⱁⱄⱅ ⰺⰰ ⱁⱅⱄⰾⰻⰽⱆⰲⰰ ⱁⱀⰰⰰ ⱀⰰ ⱄⰲⰵⱄⱀⰻⱁⱅ ⰻ ⱄⱁⰲⰵⱄⱀⰻⱁⱅ ⱂⱁⰾⰻⱅⰵⱄ.

Ⰸⰰⱅⱁⰰ ⱀⰵ ⱄⰾⱆⱍⰰⰺⱀⱁ ⱁⰲⰰⰰ ⱅⰵⰿⰰⱅⰻⰽⰰ ⰻ ⱁⰲⱁⰺ ⱀⰰⱄⰾⱁⰲ ⱄⰵ ⰺⰰⰲⱆⰲⰰⰰⱅ ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱃⰲⰰ ⱄⱅⰰⱅⰻⰺⰰ ⱀⰰ ⱂⰻⱎⰰⱀⰻⱁⱅ ⰸⰱⱁⱃ, ⱄⱁ ⱌⰵⰾ ⱁⰲⰰⰰ ⰴⱃⱆⱎⱅⰲⱁ ⰲⱁ ⱄⰲⱁⰺⰰⱅⰰ ⱄⱆⱎⱅⰻⱀⰰ ⰴⰰ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⰺⰰⰲⰵⱀ ⰻⰸⱃⰰⰸ ⱀⰰ ⱀⰵⱎⱅⱁ ⱎⱅⱁ ⰽⰵ ⰱⰻⰴⰵ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲ ⰻ ⱀⰵⱎⱅⱁ ⱎⱅⱁ ⰽⰵ ⱂⱃⰵⱅⱄⱅⰰⰲⱆⰲⰰ ⰽⰰⰽⱁ ⰰⰲⱅⰵⱀⱅⰻⱍⱀⰰ ⱄⰲⱁⰺⰰ ⰽⰰⱃⰰⰽⱅⰵⱃⰻⱄⱅⰻⰽⰰ ⰻ ⰰⰲⱅⰵⱀⱅⰻⱍⰵⱀ ⱄⰲⱁⰺ ⱂⱃⱁⰻⰸⰲⱁⰴ.

Ⰰⰲⱅⱁⱃⱁⱅ ⱀⰰ ⱅⰵⰽⱄⱅⱁⱅ ⰵ Ⱇⰻⰾⰻⱂ Ⱀ. Ⱃⰰⰴⱁⰿⰻⱃⱁⰲ – ⰴⰻⱂⰾⱁⰿⰻⱃⰰⱀ ⱂⱃⰰⰲⱀⰻⰽ.