ПолиГроздЛого2 (2) (Упатство за собирање на приходи)

А) Бидејќи „Политички Гроздобер” скратено „Полигрозд” претставува неформално здружение, здружението како такво нема да поседува посебна сметка за собирање донации, приходи и разни други материјални средства.

Б) Доколку одредени физички или правни лица имаат интерес и желба да донираат материјални средства на здружението, начинот на донирањето се утврдува преку посредна или непосредна комуникација која првенствено се одвива преку електронски допис (е-пошта/и-мејл), со договор помеѓу донаторот и активните Гроздоберачи.

В) За прифаќање или одбивање на донацијата, одлучуваат активните Гроздоберачи.

Г) Донациите кои условуваат идни понатамошни дејствија спротивни од начелата утврдени со членот 2 од Уставот на здружението, ке се одбијат и ке се сметаат како воопшто и да не биле понудени.

Д) а. Посебно ке се одбиваат донации понудени од:

  • претставници и застапници на ткн „Франкфуртска школа”;
  • државни, дипломатски и претставнички тела и организации на сите светски и регионални суперсили (во прв план на САД, на Велика Британија, на Германија, на Руска Федерација, на Турција и др.);
  • државни, дипломатски и претставнички тела и организации на соседни држави на Македонија (Грција, Албанија, Србија и Бугарија).

    б. Посебно прифатливи се донации понудени од:

  • физички или правни лица, еснафски здруженија или организации од Македонија и македонската дијаспора, кои имаат интерес за правилно еманципирање на македонската интелигенција и за развој на културната и економската активност на Македонија;
  • организации и друг вид на здруженија кои имаат слични начела или соработка/или двете заедно со здружението „Политички Гроздобер” скратено „Полигрозд”;
  • државни или приватни високообразовни установи од Македонија и приватни високообразовни установи од регионот и пошироко кои имаат интерес за правилно еманципирање на македонската и балканската интелигенција и за развој на културната и економската активност на регионот.

Ѓ) Гроздоберачот – основач има својство на Граматеопатор на Полигрозд, а со тоа и право да стопира и откаже било која договорена донација во било кое време.

Е) Се прифаќаат и донации во вид на парични средства од дигиталната валута Биткоин/Bitcoin.

Ж) Донаторите јавно се изложуваат на таблото на благодарноста – Благодарница.

ВНИМАНИЕ!

Донесена е граматеопаторска одлука да бидат изведени ad hoc решенија кои спротивно се однесуваат кон Упатството, со цел поедноставување на постапката за донации. согласно тоа постојното Упатство е суспензирано! По претстојниот гроздоберачки Собир на 12 септември, 2020-та година, ќе се утврдат насоките и ќе биде изготвено соодветно ново Упатство кое ќе одговара на новонастанатата ситуација.

2ornament