ПолиГроздЛого2 (2) (Упатство за собирање на приходи)

А) Бидејќи „Политички Гроздобер”, скратено „Полигрозд”, претставува неформален кружок, кружокот како таков нема да поседува посебна сметка за собирањето донации, приходи и разните други материјални средства.

Б) Доколку одредените физички или правни лица имаат интерес и желба да донираат материјални средства на кружокот, начинот на донирањето се утврдува преку посредната или непосредната комуникација, а со договор помеѓу донаторот и активните гроздоберачи.

В) За прифаќањето или одбивањето на донацијата, одлучуваат активните гроздоберачи.

Г) Донациите кои условуваат идни понатамошни дејствија спротивни од начелата утврдени со членот 2 од Уставот на кружокот, ќе се одбијат и ќе се сметаат како воопшто и да не биле понудени.

Д) а. Посебно ќе се одбиваат донациите понудени од:

  • претставниците и/или застапниците на т.н. „Франкфуртска школа”;
  • државните, дипломатските и претставничките тела и организациите на сите светски и регионални суперсили (во прв план на САД, на Велика Британија, на Германија, на Руската Федерација и на Турција), и
  • државните, дипломатските и претставничките тела и организациите на соседните држави на Македонија (Грција, Албанија, Србија и Бугарија).

    б. Посебно прифатливи се донациите понудени од:

  • физичките или правните лица, еснафските здруженија или организациите од Македонија и македонското иселеништво, кои имаат интерес за правилното еманципирање на македонската интелигенција и за развојот на културната и економската активност на Македонија;
  • организациите и другиот вид на здруженијата кои имаат слични начела, или соработка/или двете заедно, со кружокот „Политички Гроздобер”, скратено „Полигрозд”;
  • државните или приватните високообразовни установи од Македонија и приватните високообразовни установи од регионот и пошироко, кои имаат интерес за правилното еманципирање на македонската и полуостровската интелигенција и за развојот на културната и економската активност на регионот.

Ѓ) Гроздоберачот-основач го има својството на граматеопатор на Полигрозд, а со тоа и правото да стопира и откаже било која договорена донација, во било кое време.

Е) а. Се прифаќаат и донациите во вид на паричните средства, односно непосредната парична помош, која се остварува преку преносот/трансакцијата на средствата на сметките кои се во поседот на активните гроздоберачи, и зависно од договорот помеѓу донаторот и гроздоберачот или гроздоберачите, како и зависно од меѓусебниот договор помеѓу самите гроздоберачи, однапред се одредува на која сметка поточно ќе се изврши донацијата и како подоцна тие средства ќе се искористат во ползата на кружокот.

б. Се прифаќаат и донациите во вид на паричните средства, од дигиталните валути, и начинот за одредувањето на кој поточно електронски паричник, и како подоцна тие средства ќе се искористат во ползата на кружокот, е ист како со опишаниот под точката Е, потточка а.

Ж) Донаторите можат јавно да се изложуваат на таблото на благодарноста на кружокот – Благодарницата.

2ornament