united_kingdom_great_british_union_jack_flagPG

logo-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2

 на книжевно-филозофскиот кружок Политички Гроздобер, скратено Полигрозд

Член 1

Политички Гроздобер претставува неформален и доброволен кружок на личностите кои имаат ист или сличен став по одредените работи.

 Член 2

Основните цели и причините за создавањето на Политички Гроздобер како кружок има:

1) афирмацијата на Православната Вера;

2) афирмацијата на Етиката во општ план;

3) афирмацијата на Македонската самосвест и традициите кои произлегуваат од неа;

4) афирмацијата на заедништвото, домородноста и традицијата на сите народи со словенската култура и јазик кои живеат на овој Полуостров, и

5) негацијата кон сите обиди за страното политичко надвладување, и ставањето на сувереноста на полуостровските народи и нации со словенската култура и јазик во подредениот и второстепениот однос.

Член 3

Другата цел претставува јавната објава на текстовите во обликот на статии, мислења и ставови објавени на веб-страната која е во сопствеништвото на кружокот.

 Член 4

Личностите кои ќе бидат дел од овој кружок ќе носат титула „гроздоберачи”. Зависно од нивната активност и учеството тие ќе се јавуваат во вид на:

1) „активен гроздоберач”, или оние од кружокот кои ќе претставуваат постојаниот дел од учеството во активностите на кружокот во објавите, во пишувањето статии и другите активности, истовремено ќе претставуваат и најодговорните, и

2) „пасивен гроздоберач”, или оние кои во одредениот период претставуваат дел од учеството во активностите на кружокот, или пак личностите кои стапиле во контактот со активните гроздоберачи и склучиле некаков вид на договор кој се однесува кон активностите на кружокот.

Член 5

Од страната на активните гроздоберачи ќе се избере еден член кој ќе е најодговорниот и ќе го има својството на primus inter partes во односите со останатите членови.

 Член 6

Со непочитувањето на одредбите од овој Устав, особено на одредбите од членот 2 од овој Устав, може да следи исклучување од кружокот и замрзнување на сите активности на оној кој претставувал дел од кружокот, а не ги почитувал одредбите.

  Член 7

Сите парични и другите материјални средства кои ќе бидат стекнати со активностите на овој кружок, се во сопственост на кружокот и со нив ќе располагаат активните гроздоберачи.

2ornament