united_kingdom_great_british_union_jack_flagPG

 

logo-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2

 на здружението Политички Гроздобер скратено Полигрозд

Член 1

Политички Гроздобер претставува неформално и доброволно друштво на личности кои имаат ист или сличен став по одредени работи.

 Член 2

Основна цел и причина за создавањето на Политички Гроздобер како здружение има:

1) афирмација на Православната Вера;

2) афирмација на Етиката во општ план;

3) афирмација на Македонската национална свест и традициите кои произлегуваат од неа;

4) афирмација на заедништвото, домородноста и традицијата на сите народи со словенска култура и јазик кои живеат на овој Полуостров и

5) негација кон сите обиди за страно политичко надвладување, и ставање на сувереноста на полуостровските народи и нации со словенска култура и јазик во подреден и второстепен однос.

Член 3

Друга цел претставува јавна објава на текстови во облик на статии, мислења и ставови објавени на веб-страна која е во сопствеништво на здружението.

 Член 4

Личностите кои ќе бидат дел од оваа друштво ќе носат титула „Гроздоберачи”. Зависно од нивната активност и учество тие ќе се јавуваат во вид на:

1) „активен Гроздоберач”, или оние од друштвото кои ќе претставуваат постојан дел од учеството во активностите на здружението во објавите, во пишувањето статии и други активности, истовремено ќе претставуваат и најодговорни и

2) „пасивен Гроздоберач”, или оние кои во одреден период претставуваат дел од учеството во активностите на здружението, или пак личности кои стапиле во контакт со активните Гроздоберачи и склучиле некаков вид на договор кој се однесува кон активностите на здружението.

Член 5

Од страна на активните Гроздоберачи ќе се избере еден член кој ќе е најодговорен и ќе има својство на primus inter partes во односите со останатите членови.

 Член 6

Со непочитување на одредбите од овој Устав, особено на одредбите од членот 2 од овој Устав, може да следи исклучување од друштвото и замрзнување на сите активности на оној кој претставувал дел од друштвото, а не ги почитувал одредбите.

  Член 7

Сите парични и други материјални средства кои ќе бидат стекнати со активностите на оваа здружение, се во сопственост на здружението и со нив ќе располагаат активните Гроздоберачи.

 

2ornament