Книжник составен од важни дела и автори+2

 1. СТРАТАГЕМИ

 2. МЕДИТАЦИИ

 3. ГРАДБИ НА ЈУСТИНИЈАН

 4. ТАКТИКА

 5. ХРОНОГРАФИЈА НА МИХАИЛ ПСЕЛ

 6. ЛЕТОПИСИ НА НИКИТА ХОНИЈАТ

 7. ИСТОРИЈА НА ГЕОРГИЈА АКРОПОЛИТ

 8. СЛАВЈАНСКО-МАЌЕДОНСКА ОПШТА ИСТОРИЈА

 9. МАТЕРИЈАЛИ ПО ИЗУЧУВАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА

 10. ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РАБОТИ

 11. ДЕМОКРАТСКИ ИДЕАЛИ И РЕАЛНОСТА

 12. ПРИКАЗНАТА ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЈАТА

 13. ПЕСНИ НА РАЦИН

 14. АНТИГОН Б ГОНАТ – ПОЛИТИЧКА БИОГРАФИЈА

 15. ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

 16. МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

 17. РЕЧНИКОТ НА БОШЕВСКИ И ТЕНТОВ

 

2ornament