Наслов: МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

А. Автор: Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ)

255px-МАНУ-Лого.svgPG

Б. Година на издавање: 2009 година

В. Јазик: македонски

Г. Краток опис: 1671 стр.

Д. За набавување на книгата: Книгата може да се добие во електронски формат и нарачката е бесплатна.

преземете ја енциклопедијата/download the encyclopedia