СОГДИЈАНА И БАКТРИЈАНА

05

  • ЖИТЕЛСТВО: 92 милиони.
  • ВАЖНИ КОПНЕНИ ПАТИШТА: во минатото Патот на свилата, Азискиот Пат 1, 5 и 7.
  • ВАЖНИ МОРСКИ ПРИСТАНИШТА: Туркменбаши.
  • РЕСУРСИ: природен гас, нафта, олово, цинк, жива, јаглен, сол, вода.
  • СРОДНИ ЕТНОЗАЕДНИЦИ: Македонци преселени по граѓанската војна во Грција, Кафиристанци/Нуристанци, Калаши (! постои процес на грцизација), Бурушо/Хунзи.
  • ГЕОПОЛИТИЧКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ: Целосно преовладува земјено-телурократска мисла.
  • ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ПОВРЗАНИ СО МАКЕДОНИЈА(во анализа и подготовка)