ГРЦИЈА: ЗАВРШИЈА ПРОГРАМИТЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОМОШ

CAPITALIST NIHILISM

Capitalism is a nihilistic order, not only for its rejection of the value-based judgment, but also because it destroys the … More

КАПИТАЛИСТИЧКИ НИХИЛИЗАМ

Капитализмот не е само нихилистички поредок по тоа што го отфрла вредносното расудување, туку и по тоа што ги уништува … More

СОВРЕМЕНИ СОЦИОЕКОНОМСКИ МИТОВИ

Современи митови поврзани со економските односи Во последниот период под влијанието на глобалната акултура, некои митови и илузии меѓу светското … More